Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Admin-Plus BV BVBA (geldig vanaf 25 mei 2018)

 1. Gegevens kantoor

Admin-Plus BV BVBA, hierna “Admin-Plus”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2560 Kessel, Kessel-Dorp 22 en ondernemingsnummer BE0820.954.352

 1. Toepassingsgebied

Admin-Plus levert haar diensten via haar medewerkers onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden dienen voorafgaand schriftelijk te worden gemaakt.

 1. Uitvoerder

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Admin-Plus. Admin-Plus is uitsluitend verantwoordelijk voor de prestaties van haar medewerkers en/of onderaannemers. Enkel Admin-Plus heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Klant of enige andere persoon met betrekking tot de door haar medewerkers en/of onderaannemers geleverde prestaties. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk om geen vordering in te stellen tegen enig andere persoon dan Admin-Plus met betrekking tot deze prestaties.

De verbintenissen van Admin-Plus zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

 1. Gegevens

De Klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Admin-Plus verstrekte informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 1. Antiwitwaswetgeving

Admin-Plus is gehouden tot bepaalde verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving en zal in dit kader de Klant dan ook verzoeken om de vereiste informatie te bezorgen, zoals daar zijn identiteitsgegevens, uiteindelijke begunstigden,… Indien de gevraagde gegevens niet op eerste verzoek worden bezorgd, zal Admin-Plus de samenwerking niet kunnen aangaan. Indien er reeds prestaties werden verricht, zijn verdere prestaties uitgesloten. De Klant verplicht er zich tevens toe deze gegevens in de loop van de Klantenrelatie te actualiseren indien nodig.

 1. Kosten en erelonen

Admin-Plus rekent haar erelonen aan volgens uurtarieven. De uurtarieven kunnen variëren afhankelijk van de betrokken medewerker. De exacte uurtarieven worden bij aanvang van het dossier gecommuniceerd. Admin-Plus kan halfjaarlijks het uurtarief aanpassen.

Volgende elementen kunnen een bijkomende facturatie verantwoorden: het belang van de zaak, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.

Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. Zo worden bijvoorbeeld de erelonen van onderaannemers-adviesverstrekkers, neerleggingen en wettelijke publicaties, gebruik van informatica,… één op één doorgerekend.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Indien de Klant niet akkoord gaat met de factuur of kostendoorrekening, dient hij deze binnen de acht dagen na ontvangst te protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van een vervallen factuur en bij gebrek aan eventueel geoorloofd protest is de Klant op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

Indien erelonen en/of kosten moeten worden ingevorderd, worden zij ten titel van schadevergoeding forfaitair verhoogd met 10%.

Bij wanbetaling kan Admin-Plus haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad. 

 1. Beëindiging van de samenwerking

De Klant en Admin-Plus kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. 

 1. Beroep op externe adviseurs

Admin-Plus heeft het recht om beroep te doen op de diensten van externe adviseurs en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze externen namens de Klant te aanvaarden, zonder dat de Klant hiermee dient in te stemmen. Admin-Plus is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze externe adviseurs, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de Klant en ongeacht of de geraadpleegde externe adviseur zijn kosten en erelonen aan Admin-Plus dan wel aan de Klant aanrekent.

De Klant aanvaardt dat desgevallend zijn of haar persoonsgegevens worden doorgegeven aan voornoemde externen waarop Admin-Plus beroep doet in het kader van de uitvoering van een opdracht. Het kan daarbij gaan om, bijvoorbeeld, notarissen, advocaten, revisoren, financiële adviseurs, fiscalisten,…

 1. Beroepsaansprakelijkheid

Admin-Plus is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid via de basispolis van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) bij Allianz Benelux NV onder het nummer NCN690000823. Admin-Plus verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden en modaliteiten waaronder de verzekeraar tussenkomt naar de tekst van deze verzekeringsovereenkomst. Deze wordt op eenvoudig verzoek van de Klant kosteloos ter beschikking gesteld.

De vergoeding van de Klant in geval van beroepsaansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de op het desbetreffende geval van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Admin-Plus effectief wordt gedekt en effectief wordt uitbetaald (vermeerderd met de gebeurlijk van toepassing zijnde vrijstelling).

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids-verzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid hoe dan ook steeds beperkt tot tweemaal het aan Admin-Plus met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 20.000 EUR.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Admin-Plus verwerkt de persoonsgegevens van Klanten in overeenstemming met de privacyverklaring van Admin-Plus, beschikbaar onder meer op www.admin-plus.be/privacyverklaring. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe Admin-Plus, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

Admin-Plus heeft de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Klant te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Dit kan met een eenvoudig schrijven aan Admin-Plus.

De informatie die via de website wordt verspreid, wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. Admin-Plus kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die de Klant zijn  computer of andere toebehoren kunnen aantasten.

 1. Archivering

Admin-Plus archiveert voor elke Klant een intern dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van zeven jaar. Originele documenten en werkstukken worden aan de Klant terugbezorgd en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van zeven jaar kan het dossier definitief worden vernietigd, zonder dat Admin-Plus hiertoe enige verplichting heeft behoudens indien wettelijk bepaald.

 1. Communicatie

Alle (elektronische) communicatie uitgaand van Admin-Plus is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van Admin-Plus in het gedrang brengen.

Admin-Plus doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Admin-Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie van Admin-Plus. 

 1. Wijziging

Admin-Plus behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging brengt Admin-Plus de gewijzigde tekst ter kennis van de Klant. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de drie weken na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Klant voor de toekomst. 

 1. Nietigheid en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoering van de algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels.

Naar de homepage