Privacy Policy


PRIVACY POLICY ADMIN-PLUS BV BVBA (dd. 09/05/2018)

ADMIN-PLUS BV BVBA hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacygegevens voor haar klanten, websitebezoekers en werknemers. Graag stellen wij jou op de hoogte van de manier waarop ADMIN-PLUS omgaat met de verwerking hiervan. In het kader van transparantie, integriteit en vertrouwen vinden wij het belangrijk dat je inzicht hebt in de manier waarop wij hiermee omgaan.

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Door ondertekening van onderhavig document verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die in deze overeenkomst staan vermeld.

 1. Wie contacteren in geval van vragen?

ADMIN-PLUS BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 2560 Kessel, Kessel-Dorp 22, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0820.954.352, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

ADMIN-PLUS BV BVBA verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving[1] naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[2] vanaf haar inwerkingtreding.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden.

Dat kan gaan om uw naam, een identificatienummer, adres- en/of contactgegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen en gezinssamenstelling. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

 

Als u op ons beroep wilt doen, moet steeds een minimum aan persoonsgegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij u niet bijstaan.

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval. In grote lijnen gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), e-mailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, rijksregisternummer
 • Financiële situatie: inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, informatie inzake beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa; informatie inzake passiva, schulden, leningen, hypotheken, andere vormen van krediet; informatie inzake afgesloten verzekeringspolissen; financiële tussenpersonen waarmee wordt gewerkt; …
 • Beroepsactiviteiten: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden gebruikt of geleverd,…
 • Familiale situatie: naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen,… bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners, kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.
 • Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.
 • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen: fiscale sancties en veroordelingen, getroffen schikkingen.
 • Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen: voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing,…
 • Vennootschappen: gegevens van de vennootschappen waar de cliënt aandeelhouder of bestuurder is.
 1. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de opdracht die u ons toevertrouwd inzake uw boekhoudkundige, fiscale en administratieve belangen en inzake de diverse adviezen die u van ons verwacht.

Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt mbt aangiften inzake btw, directe en indirecte belastingen, sociaal verzekeringsfonds, neerlegging jaarrekening, opmaak jaarbalans en -verslag, aanvragen ondernemingsloket,  fiscale controles,…

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 1. Wat zijn uw rechten als klant?

a. Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

b. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de lopende opdrachten die wij van u hebben gekregen en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en elektronisch-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

f. Rutomatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

g. Ritoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de medewerkers van ADMIN-PLUS BV BVBA.

Telefoon: 03/369.08.70

E-mail: dataprotection@admin-plus.be

h. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden doorgegeven aan derden in het kader van onze toevertrouwde opdracht.

Denk daarbij aan notarissen, financiële tussenpersonen of andere adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, vertalers, rechtbanken, revisoren, enz

Bovenstaande derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze bovenstaande organisaties verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

[1] Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 18-03-1993

[2] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Naar de homepage